ALOIS

Diagnostika Alzheimerovej choroby z reči s použitím umelej inteligencie a sociálnej robotiky

alter-text
Alzheimerova choroba (AD) ako najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie je v klinickej praxi na Slovensku diagnostikovaná hlavne v štádiu plne rozvinutého dementného syndrómu. Z pohľadu spektra dostupných liečebných postupov je však nevyhnutné zachytávať ju v štádiu tzv. miernej kognitívnej poruchy (MCI). Včasná a správna diagnostika prináša nespochybniteľné benefity pre pacientov. Výrazne tiež redukuje vynaložené finančné a personálne zdroje potrebné na pokrytie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o týchto pacientov.

Cieľom predloženého projektu je na základe realizácie vyšetrení pacientov a zdravých kontroly zhodnotiť využitie automatickej analýzy rečovej komunikácie vyšetrovaného prostredníctvom strojového učenia a umelej inteligencie ako pomocného nástroja diagnostiky MCI a AD, ktoré by našli uplatnenie v praxi klinických psychológov.

V oblasti sociálnej robotiky si projekt kladie za cieľ výskum možností použitia sociálneho robota ako pomocného nástroja zberu rečových dát z dialógu človeka s robotom pre diagnostiku MCI a AD.

Výstupom projektu je tiež vytvorenie odborne anotovanej databázy rečových nahrávok v slovenčine, určenej na štúdium prejavov MCI a AD v hlase a rečovom prejave vyšetrovaného, voľne prístupnej pre vedecké a akademické účely.


Zapojte sa

zapojte sa, získajte viac info, alebo pomôžte odbornou kapacitouPartneri projektu